>
Fa   |   Ar   |   En
   نظام حالت دهی و مطابقۀ الگوی کُناییِ زبان آرانی در چارچوب برنامۀ کمینه گرا  
   
نویسنده کریمی مقدم ارانی اسماء ,حق بین فریده
منبع زبان فارسي و گويش هاي ايراني - 1399 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:25 -43
چکیده    آرانی از گویش های مرکزی ایران است که نیای آن مشخص نیست، اما به زبان پارتی، نزدیک تر است و زمانی در مناطق گسترده ای از ایران به کار می رفت، اما امروزه تنها محدود به شهر آران و بیدگل، در شمال شرقی استان اصفهان است. در بررسی و استخراج الگوی کنایی این زبان، جملات و داده ها به شیوۀ میدانی و گفت و گو و مصاحبۀ حضوری با 20 گویشور جمع آوری شده، و در موارد معدودی از پرسش نامه، و همچنین از مجموعه کتاب هایی که جملات این زبان را گردآوری کرده اند استفاده شده‌است. نتایج نشان داد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیروی می کند. بندهای دارای ستاک فعل متعدیِ زمان حال در این زبان، الگوی فاعلی مفعولی، و بندهای دارای ستاک فعل متعدی گذشته از الگوی کنایی مطلق تبعیت می کنند. همچنین فعل بند متعدی با مفعول ارجاع متقابل ندارد، بلکه در قالب سوم شخص مفرد ظاهر می شود. حالت کنایی فاعل به‌صورت ذاتی و مشروط به شرایط خاص اعطا می شود و با واژه بست مضاعف ساز بازنمایی می شود. در بندهای دارای فعل مرکب، میزبانِ واژه بست، بخش غیرفعلی است.
کلیدواژه نظام حالت‌دهی و مطابقه، گویش آرانی، الگوی کنایی، برنامۀ کمینه‌گرا، واژه‌بست مضاعف‌ساز
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved