>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و سلامت جامعه   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در کاهش قصد عرضه قلیان و تنباکو در بین متصدیان اماکن عمومی و مواد غذایی شهر اراک - صفحه:131-137

  tick  اثربخشی کیفیت گروه درمانی شناختی بر میزان باورهای فراشناختی مردان معتاد به حشیش - صفحه:139-144

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر استفاده از فست‌فودها در هنرجویان هنرستان‌های دخترانه - صفحه:153-159

  tick  سطح سواد سلامت بزرگسالان شهر نیشابور: یک مطالعه مقطعی - صفحه:161-167

  tick  سلامت رابطه زناشویی در پرتو عوامل تاثیرگذار بر ثبات و رضایت از رابطه؛ یک مطالعه مروری - صفحه:183-192

  tick  عوامل موثر بر قصد انتخاب زایمان طبیعی بر مبنای سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در زنان باردار شکم اول - صفحه:169-176

  tick  کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین سالمندان - صفحه:145-151

  tick  مدارس ارتقادهنده سلامت در ایران: ویژگی ها و چالش ها - صفحه:127-129

  tick  وضعیت سواد سلامت مادران تازه‌زایمان‌کرده و عوامل مرتبط با آن؛ مطالعه موردی شهرستان اسفراین - صفحه:177-182
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved