>
Fa   |   Ar   |   En
   وضعیت سواد سلامت مادران تازه‌زایمان‌کرده و عوامل مرتبط با آن؛ مطالعه موردی شهرستان اسفراین  
   
نویسنده صادقی احمد ,روحانی حسین ,بیدخوری محمد ,داوری محمدعلی ,محمدی وحید فاطمه ,بزی حسینعلی
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:177 -182
چکیده    اهداف: مهم ترین ضامن حفظ تندرستی مادر و جنین در دوران بارداری، آگاهی از مراقبت های این دوران و عمل نمودن به آنها است. سواد سلامت فاکتوری بااهمیت و قابل اصلاح برای بهبود دستیابی به این آگاهی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان سواد سلامت مادران تازه زایمان کرده و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اسفراین انجام شد.ابزار و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی است که در سال 1396 روی 266 مادر به تازگی زایمان کرده مراجعه کننده به پایگاه های بهداشت شهرستان اسفراین انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه سواد سلامت مادری و نتایج بارداری (mhlapq) بود. داده ها توسط نرم افزار spss 19 و با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین نمره سواد سلامت مادران 9.94 ±57.07 بود. همچنین بین سواد سلامت مادران با سطح تحصیلات و شغل ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0.001)، ولی بین سواد سلامت مادران با مصرف مکمل مولتی ویتامین، مصرف مکمل فروس سولفات و وزن هنگام تولد نوزاد ارتباط معنی داری مشاهده نشد (p>0/05).نتیجه گیری: وضعیت سواد سلامت مادری در مادران تازه زایمان کرده شهر اسفراین در وضعیت مطلوبی قرار دارد و شغل و سطح تحصیلات از عوامل مرتبط با سواد سلامت مادران است.
کلیدواژه سواد سلامت، زنان باردار، مراقبت‌های زایمان
آدرس دانشکده علوم پزشکی اسفراین, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشکده علوم پزشکی اسفراین, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت, گروه آمار و اپیدمیولوژی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشکده علوم پزشکی اسفراین, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران, دانشکده علوم پزشکی اسفراین, کمیته تحقیقات دانشجویی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved