>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی کیفیت گروه درمانی شناختی بر میزان باورهای فراشناختی مردان معتاد به حشیش  
   
نویسنده ایرانمنش صالحه ,رنجبردار مهرا ,جلیلی راضیه ,یوسف وند مهدی ,حسنوند بنفشه
منبع آموزش و سلامت جامعه - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:139 -144
چکیده    اهداف: اعتیاد امروزه به یکی از جدی ترین معضلات جامعه بشری تبدیل شده که منشا بسیاری از کج رفتاری ها، نابهنجاری ها و جرایم است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی کیفیت گروه درمانی شناختی در تغییر سطح باورهای فراشناختی مردان معتاد به حشیش بود.مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه که در سال 981397 انجام شد، 40 مرد معتاد به حشیش در شهرستان خرم آباد به صورت تصادفی انتخاب شده و در گروه های 20 نفری آزمایش (کیفیت گروه درمانی شناختی) و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه تحت آموزش کیفیت گروه درمانی شناختی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه باورهای فراشناختی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری spss 21 و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره صورت گرفت.یافته ها: با کنترل اثر پیش آزمون، کیفیت گروه درمانی شناختی بر افزایش باورهای مثبت (39.48=f) و خودآگاهی شناختی (14.35=f)، و همچنین بر کاهش تضاد شناختی (12.67=f)، کنترل ناپذیری و خطر افکار (13.48=f) و نیاز به کنترل افکار (12.20=f) تاثیر معنی داری داشت (0.001=p).نتیجه گیری: کیفیت گروه درمانی شناختی در افزایش سطح باورهای فراشناختی مثبت و کاهش سطح باورهای فراشناختی منفی مردان معتاد به حشیش موثر است.
کلیدواژه کیفیت گروه درمانی شناختی، باورهای فراشناختی، اعتیاد، حشیش
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران, دانشگاه آزاد خرم آباد, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه لرستان, گروه روانشناسی تربیتی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه روان شناسی, ایران
پست الکترونیکی ba_hajssanvand@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved