>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:4


  tick  اثر ترکیبات بیولوژیک و برخی قارچ‌کش‌ها در مبارزه با عامل بیماری ذغالی بلوط (Biscogniauxia Mediterranea) در شرایط درون شیشه‌ای - صفحه:343-360

  tick  ارزیابی کمی و کیفی خشکه‌دارهای سرخدار در جنگل‌های افراتخته استان گلستان - صفحه:305-316

  tick  بررسی رویش قطری بلوط ایرانی و ارتباط آن با مشخصه‌های اقلیمی 29 سال اخیر در جنگل‌های زاگرس میانی (بررسی موردی: جنگل‌های سامان عرفی سراب کارزان ایلام) - صفحه:361-375

  tick  تاثیر فرکانس گونه‌ها در شناسایی الگوهای اکولوژیک در سری جمند نوشهر - صفحه:317-328

  tick  روابط بین ذخیره کربن آلی خاک با برخی از متغیرهای رویشگاهی در توده آمیخته راش ممرز - صفحه:329-342

  tick  کارایی الگوریتم تطبیق الگو بر روی تصویر ماهواره‌ای Geoeye-1 در تشخیص درختان بنه و تعیین الگوی مکانی آنها (بررسی موردی: منطقه حفاظت‌شده تگ احمدشاهی استان خراسان جنوبی) - صفحه:291-304

  tick  کارایی شاخص‌های عددی و غیرعددی در تعیین تنوع زیستی بندپایان مزوفون خاک و لاشبرگ در شرایط فیزیوگرافی مختلف در جنگل‌های بلوط ایرانی - صفحه:377-394
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved