>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رویش قطری بلوط ایرانی و ارتباط آن با مشخصه‌های اقلیمی 29 سال اخیر در جنگل‌های زاگرس میانی (بررسی موردی: جنگل‌های سامان عرفی سراب کارزان ایلام)  
   
نویسنده فلاح اصغر ,حیدری مازیار
منبع پژوهش و توسعه جنگل - 1396 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:361 -375
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مشخصه های اقلیمی بر مقدار رویش قطری درختان بلوط ایرانی در جنگل های سامان عرفی سراب کارزان در استان ایلام است. در این بررسی از اطلاعات اقلیمی در بازه 29 ساله (93-1365) ایستگاه هواشناسی ایلام استفاده شد و میانگین برخی از مشخصه های ماهانه استخراج شد. برای بررسی رویش قطری درختان تعداد 15 درخت با قطر بین 20 تا 25 سانتی متر انتخاب و با مته سال سنج نمونه رویشی به طول 10 سانتی متر در جهت شمالی درخت گرفته شد. سپس نمونه ها به وسیله سمباده زبر و نرم صیقل داده شد و با استفاده از میکروسکوپ مدل 1001 رویش قطری درختان اندازه گیری شد. برای بررسی همبستگی بین رویش قطری و مشخصه های اقلیمی از همبستگی پیرسون استفاده شد. از آزمون تی مستقل برای بررسی معنی دار بودن روابط همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین رویش قطری درختان در طول دوره 29 سال، 2/44 میلی متر است. همچنین بیش ترین همبستگی بین رویش قطری و رطوبت نسبی در ماه های شهریور (با ضریب 0/558) و تیر (با ضریب پیرسون 0/501) مشاهده شد که در سطح 99 درصد معنی دار بود. درمجموع بین رویش قطری درختان با بارندگی و دما به ترتیب در تیرماه (با ضریب 0/354) و ماه های اردیبهشت (با ضریب 0/273) همبستگی بیشتری وجود دارد.
کلیدواژه بارندگی، جنگل‌های زاگرس، سراب کارزان، رویش قطری، رطوبت نسبی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان, بخش تحقیقات منابع طبیعی, ایران
پست الکترونیکی maziarheidari1364@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved