>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کمی و کیفی خشکه‌دارهای سرخدار در جنگل‌های افراتخته استان گلستان  
   
نویسنده جعفری افراپلی محدثه ,سفیدی کیومرث ,واعظ موسوی محمد ,ورامش سعید
منبع پژوهش و توسعه جنگل - 1396 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:305 -316
چکیده    مرگ‌ومیر درختان و تبدیل آن به خشکه دار یکی از مهم ترین فرآیندها در جنگل ها است. خشکه‌دار یک مشخصه مهم ساختاری جنگل‌های طبیعی به‌ویژه در فاز تحولی کهن رست است که دامنه وسیعی از کارکردهای بوم‌شناختی را ایفا می‌کند. این بررسی با هدف ارزیابی کمی و کیفی خشکه‌دارهای سرخدار در ذخیره‌گاه افراتخته علی‌آباد کتول انجام شد. پس از جنگل گردشی اولیه و انتخاب سه قطعه یک هکتاری، آماربرداری صددرصد خشکه‌دارها و اندازه‌گیری مشخصه‌های کمی و کیفی شامل قطر، ارتفاع، نوع خشکه‌دار و درجه پوسیدگی انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار متوسط حجم خشکه‌دارها 50/46 مترمکعب در هکتار است و بیش‌ترین حجم خشکه‌دارها در بین گونه‌های درختی مربوط به گونه سرخدار معادل 37/40 مترمکعب در هکتار و همچنین در دومین درجه پوسیدگی و شکل خشکه‌دار سرپا است. نتایج حاصل از محاسبه نرخ مرگ‌ومیر در طبقات قطری نشان داد که بیش ترین حجم خشک در طبقات میان قطر و در گونه سرخدار در طبقه 10 و 15 سانتی‌متری (33/89 درصد از حجم کل) و برای دیگر گونه‌ها در طبقات قطری 60، 55 و 80 رخ می‌دهد. با توجه اینکه گونه سرخدار در لیست قرمز گونه‌های تهدید شده قرارداد و بیش ترین نرخ مرگ‌ومیر در قطرهای کم مشاهده می‌شود، لازم است با شناخت عوامل موثر بر مرگ‌ومیر آن شرایط احیا و حفاظت از آن فراهم شود.
کلیدواژه درجه پوسیدگی ,درختان زیستگاه ,ذخیره‌گاه جنگلی ,مرگ‌ومیر درختان
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی, گروه منابع طبیعی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده علوم جنگل, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه منابع طبیعی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved