>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر فرکانس گونه‌ها در شناسایی الگوهای اکولوژیک در سری جمند نوشهر  
   
نویسنده پاک گهر نغمه ,اسحاقی راد جواد ,بانج شفیعی عباس ,علوی سید جلیل
منبع پژوهش و توسعه جنگل - 1396 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:317 -328
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر حذف گونه های نادر و فراوان در رسته بندی پوشش گیاهی پارسل 317 (پارسل مدیریت‌شده) و پارسل 318 (پارسل شاهد) سری جمند گلبند واقع در شهرستان نوشهر استان مازندران انجام شد. بدین منظور، آماربرداری به روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه 200×100 متر انجام شد. 13 قطعه نمونه در پارسل مدیریت شده و 13 قطعه نمونه در پارسل شاهد برداشت شد. برای بررسی پوشش درختی و درختچه‌ای، قطعات نمونه 400 مترمربعی و برای پوشش علفی، در مرکز هر قطعه نمونه اصلی یک قطعه نمونه 100 مترمربعی پیاده شد. نوع و درصد پوشش گونه‌های گیاهی بر اساس مقیاس‌ براون بلانکه ثبت شد. رسته بندی dca و nmds برای داده های مختلف مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آنها توسط آنالیز procrust مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر آماری با حذف گونه های نادر، خروجی رسته بندی ها تغییر چندانی نمی کند، اما با حذف گونه های فراوان تغییرات زیادی ایجاد می شود. همچنین درجه تناسب در آنالیز procrust بین رسته بندی با داده خام و حذف گونه های عمومی بسیار پایین است. به طورکلی با حذف گونه های نادر بدون از دست دادن اطلاعات زیاد از ایجاد خطای احتمالی در آنالیز جلوگیری شود؛ اما به علت این که گونه های عمومی دارای اطلاعات زیادی از محیط هستند، باید در مجموعه داده ها حفظ شوند.
کلیدواژه تجزیه و تحلیل چند متغیره ,پوشش گیاهی ,رسته‌بندی ,آنالیز Procrust
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده منابع طبیعی, گروه جنگلداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved