>
Fa   |   Ar   |   En
   کارایی الگوریتم تطبیق الگو بر روی تصویر ماهواره‌ای Geoeye-1 در تشخیص درختان بنه و تعیین الگوی مکانی آنها (بررسی موردی: منطقه حفاظت‌شده تگ احمدشاهی استان خراسان جنوبی)  
   
نویسنده باقری رضا ,شتایی شعبان ,عرفانی فرد سیدیوسف
منبع پژوهش و توسعه جنگل - 1396 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:291 -304
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی قابلیت الگوریتم تطبیق الگو در تعیین موقعیت مکانی درختان بنه منطقه حفاظت‌شده تگ احمدشاهی استان خراسان جنوبی با تصویر ماهواره ای geoeye-1 انجام شد. پس از انجام تصحیح هندسی و ادغام باندهای طیفی با باند پانکروماتیک برای هر باند و شاخص گیاهی ndvi سه الگو ساخته شد. به منظور ارزیابی صحت الگوریتم تطبیق الگو یک شبکه 100×100 متری بر روی منطقه پیاده و تعداد 60 قطعه‌نمونه به صورت تصادفی انتخاب و موقعیت درختان بنه در این قطعات با استفاده از dgps با دقت سانتی متر به عنوان واقعیت زمینی برداشت شد. برای تعیین الگوی مکانی درختان از دو تابع پرکاربرد d(r) و g(r) استفاده شد. نتایج همبستگی متقابل نشان داد که الگوهای ساخته شده بر اساس لایه ndvi بالاترین همبستگی را بین نمونه ها داشتتند. نتایج اجرای الگوریتم تطبیق الگو بر روی تصویر نشان داد این الگوریتم با صحت کل 95/57 درصد، قابلیت تعیین موقعیت درختان بنه را با دقت مناسبی بر روی تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا دارا است. نتایج تابع d(r) نشان داد که درختان بنه حداکثر تا فاصله 45 متری دارای نزدیک ترین همسایه بودند. همچنین تابع g(r) نشان داد که درختان بنه تا فاصله 11 متر دارای پراکندگی معنی‌دار بودند درحالی‌که از فاصله 11/5 تا 17 متر الگوی پراکنش کپه ای آنها از نظر آماری معنی دار بود (0/05>p).
کلیدواژه الگوی مکانی ,بنه ,تطبیق الگو ,Geoeye-1
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده علوم جنگل, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده علوم جنگل, گروه جنگلداری, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه منابع طبیعی و محیط‌زیست, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved