>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبرد مدیریت مالی   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:18


  tick  ارزیابی اقتصادی‌ پروژه ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی صفر و یک - صفحه:171-184

  tick  بررسی وجود اثرات ادارک ریسک در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر متغیرهای فصلی بر آن - صفحه:145-170

  tick  رتبه بندی بانک های خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آراس - صفحه:99-118

  tick  فرصت های رشد، پایداری سود و ارزش گذاری جریان های نقد آزاد - صفحه:45-74

  tick  کاربرد تئوری مجموعه‌های راف برای پیش‌بینی قیمت سهام (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران) - صفحه:119-144

  tick  کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران مالی جهانی - صفحه:75-98

  tick  مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک - صفحه:1-26

  tick  پیش بینی قیمت سهام با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب - صفحه:27-44
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved