>
Fa   |   Ar   |   En
   فرصت های رشد، پایداری سود و ارزش گذاری جریان های نقد آزاد  
   
نویسنده حسینی مجتبی ,مقدم عبدالکریم ,رئیسی زهره ,احمدی غلام رضا
منبع راهبرد مديريت مالي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:45 -74
چکیده    هدف این پژوهش بررسی اثر فرصت‌های رشد شرکت و پایداری سود بر ارزش گذاری بازار از جریان‌های نقد آزاد است. به این منظور، یک الگوی ارزش گذاری بر مبنای حسابداری ایجاد شده که در آن از بازده سهام و جریان‌های نقد آزاد و واکنش متقابل آن با رشد و ناپایداری سود رگرسیون گرفته شده و متغیرهای ارزش دفتری، سود تقسیمی و سود هر سهم کنترل شده است. به منظور انتخاب و اطمینان از مدل الگوی رگرسیونی از آزمون های مختلفی از جمله آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است و از تحلیل عاملی جهت کاهش تعداد متغیرها و بهبود مدل استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 13 سال در بازه زمانی1394-1382 است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد مثبت و فرصت‌های رشد جذاب به وسیله سهامداران به مبلغ بیشتری ارزش گذاری می شوند. واژه های کلیدی: جریان های نقد آزاد، نظریه نمایندگی، فرصت های رشد، پایداری سود
کلیدواژه ارزش جریان های نقد آزاد، نظریه نمایندگی، فرصت های رشد، پایداری سود
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران. دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده فنی و حرفه ای سما, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی ahmadigh@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved