>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:3


  tick  انتقال قهری و قراردادی اموال به فرزندخوانده در حقوق آمریکا (با نگاهی به حقوق ایران) - صفحه:167-196

  tick  بررسی تطبیقی شرایط اعمال و اجرای قاعده مقابله با خسارت در نظام حقوقی ایران و آمریکا - صفحه:139-166

  tick  تقدم پرداخت سرقفلی مستاجر نسبت به تخلیه در حقوق ایران، اسلام و فرانسه - صفحه:33-64

  tick  حق بر محرمانگی تصاویر درمانی بیمار در حقوق ایران (اسلام) و غرب - صفحه:225-254

  tick  حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه - صفحه:255-282

  tick  مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس - صفحه:1-32

  tick  مصادیق عسر و حرج منجر به طلاق در عقد نکاح در قانون ایران و فرانسه - صفحه:197-224

  tick  مطالعه تطبیقی جایگاه حقوقی آثار مبیّن واقعیت در حقوق ایران و ایالات متحده - صفحه:89-116

  tick  مطالعه تطبیقی جنین آزاری در نظام کیفری انگلستان، آمریکا و ایران - صفحه:65-88

  tick  مقایسه نظریه تفکیک قوا در اندیشه بنژامن کنستان و ولایت فقیه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:117-128
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved