>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1401 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثر تمدن سازمانی بر تصور سازمانی با نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان (مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران) - صفحه:129-148

  tick  تاثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی) - صفحه:21-39

  tick  تاثیر سبک های رهبری بر نگرش مدیران هیات های ورزشی نسبت به تغییر با نقش میانجی هوش اخلاقی - صفحه:213-229

  tick  تاثیر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی وزرات ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیستی سازمانی - صفحه:97-110

  tick  تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمانی کمیته ملّی اُلمپیک با نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار - صفحه:193-212

  tick  تدوین الگوی عوامل موثر مشارکت افراد در ورزش همگانی - صفحه:111-128

  tick  رابطه رهبری معنوی با رفتار پویای شغلی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش با نقش میانجی ایمنی روانشناختی - صفحه:1-19

  tick  شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر اثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران - صفحه:79-95

  tick  شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودو با محوریت یکسان سازی آموزش - صفحه:149-166

  tick  شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت چندفرهنگی در ورزش مدارس - صفحه:41-59

  tick  طراحی الگوی توسعه فردی مربیان فوتبال ایران - صفحه:61-77

  tick  مرور نظامند پی ال اس در مدیریت ورزشی - صفحه:167-192
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved