>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان - صفحه:235-247

  tick  بررسی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران - صفحه:249-262

  tick  ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمان های ورزشی - صفحه:263-275

  tick  طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان) - صفحه:217-234

  tick  مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان - صفحه:163-185

  tick  مدیریت منابع انسانی سبز؛ الگویی برای پایداری در سازمان‌های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) - صفحه:309-328

  tick  نقش آموزشهای دانشگاهی در توسعه بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:277-290

  tick  نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام - صفحه:187-201

  tick  نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:291-308

  tick  نقش مولفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه - صفحه:203-215
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved