>
Fa   |   Ar   |   En
   ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمان های ورزشی  
   
نویسنده بجانی ابوالفضل ,شهلایی جواد ,کشکر سارا ,غفوری فرزاد
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:263 -275
چکیده    هدف: هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر تحقیق شامل متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع پژوهش، متخصصین جامعه‌شناسی ورزشی و مسئولین و مدیران سازمان‌های ورزشی می‌باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بجانی (1396) بود که شامل 7 مولفه و 24 گویه بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحبنظر تایید شد. کل جامعه آماری تحقیق قابل دسترس نبود، بنابراین، تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر 384 برآورد شد و بعد از توزیع به صورت نمونه‌گیری در دسترس 342 پرسشنامه صحیح برای تجزیه و تحلیل در این تحقیق مورد استفاده گرفت. یافته‌ها: روایی سازه پرسشنامه به وسیله تحلیل عاملی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تایید گردید. ضریب مسیر بین شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی و مولفه های توانایی فنی؛ توانایی علمی؛ توانایی شخصیتی؛ توانمندی ادراکی-عاطفی، مدیریت روابط، توانایی جهانی شدن و توانایی رقابتی به ترتیب برابر با 0.84، 0.81، 0.85، 0.83، 0.89، 0.82 و 0.81 بود. مقدار آماری t، این هفت مولفه بیشتر از 2.56 ± است بنابراین با اطمینان 0.99 می‌توان گفت مولفه های هفت‌گانه فوق توان پیش‌بینی متغیر شایستگی مدیران در سازمان های ورزشی را دارند. با توجه به مقدار معیار (0.686 = gof) در بررسی برازش کلی مدل، مدل اندازه‌گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. نتیجه‌گیری: ابزار حاضر می‌تواند در مراحل مختلف از جمله استخدام، آموزش و ارزیابی مدیران سازمان‌های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت شایستگی مدیران ورزشی موضوعی ثابت نبوده، بلکه با توجه به شرایط محیطی و سازمانی قابل تغییر است.
کلیدواژه اعتباریابی، پرسشنامه شایستگی مدیران، سازمان ورزشی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved