>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام  
   
نویسنده عیدی حسین ,فرجی رسول ,صادقی احدیه ,ناصری پلنگرد ولی
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:187 -201
چکیده    هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 90 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، شامل 20 گویه و سه خرده‌مقیاس و نیز پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995)، شامل 22 گویه و پنج خرده مقیاس بود. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و spss انجام شد. یافته‌ها: نتایج فرایند تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازمانی (3.93=t) و مولفه های تعاملی (3.89=t) و رویه ای (3.79=t) آن به طور معناداری بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان اثر دارند، اما عدالت توزیعی تاثیری بر توانمندسازی روان‌شناختی نداشت. به طور کلی، عدالت سازمانی در حدود 30 درصد از واریانس توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان را تبیین کرده است. نتیجه‌گیری: با شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر توانمندسازی روان‌شناختی، مدیران این امکان را می‌یابند که اقدامات مناسب‌تری را در جهت توسعه احساس عدالت در سازمان‌ها به عمل آورند. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت راهبردهای توسعه عدالت تعاملی و رویه‌ای می‌تواند توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان را در پی داشته باشد.
کلیدواژه عدالت تعاملی، عدالت رویه ای، توانمندسازی روان‌شناختی، اداره ورزش و جوانان
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved