>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش آموزشهای دانشگاهی در توسعه بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان  
   
نویسنده شعبانی بهار غلامرضا ,فریدفتحی اکبر
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:277 -290
چکیده    هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش های دانشگاهی بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (900=n). با توجه به حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان 450 نفر از کارمندان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در نهایت 398 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‌منظور بررسی اهداف این پژوهش از پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980) استفاده شد. از نظر 10 نفر از متخصصان حوزه مدیریت ورزشی برای تایید روایی صوری و محتوای پرسشنامه ها استفاده شد و پایایی پرسشنامه با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ 0.91 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه ای، تی مستقل و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد آموزش‌های دانشگاهی در بهره‌وری (0.01=p، 15.79=t) کارکنان وزارت ورزش و جوانان نقش معنی‌داری دارد. همچنین نتایج نشان داد بین بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس جنسیت و تحصیلات تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به طوری که بهره وری کارمندان با تحصیلات غیرعلوم ورزشی بالاتر از کارمندان با تحصیلات علوم ورزشی بود. نتیجه گیری: می توان گفت بهتر است دانشکده های علوم ورزشی در سرفصل ها و نحوه آموزش و وزارت ورزش و جوانان می بایست در شاخص های مربوط به جذب و استخدام بازنگری نمایند.
کلیدواژه تحصیلات، آموزش دانشگاهی، بهره‌وری
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved