>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اثر عدالت سازمانی بر رفتارهای ضد تولید با میانجی‌گری عواطف شغلی: مورد مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان - صفحه:117-131

  tick  اثر مداخله‌ای انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان - صفحه:85-99

  tick  ارتباط بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با توجه به نقش واسطه‌ای هدف‌گرایی - صفحه:147-162

  tick  تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران - صفحه:1-17

  tick  رابطه سبک رهبری سوء استفاده گر با رفتار انحرافی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی) - صفحه:133-146

  tick  رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان - صفحه:19-33

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی ایران - صفحه:67-83

  tick  طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران - صفحه:49-65

  tick  مدل ساختاری تاثیر مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی و نوآوری در سازمان های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی) - صفحه:35-48

  tick  نقش تصویر سازمانی ادراک شده بر مدیریت تغییر کارکنان سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان با میانجیگری هوش هیجانی - صفحه:101-115
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved