>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران  
   
نویسنده رمضانی نژاد رحیم ,خسروی معصومه ,گوهر رستمی حمیدرضا ,رمضانیان محمدرحیم
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1396 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:1 -17
چکیده    هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران حرف های ورزش های گروهی ایران و براساس رویکرد سیستمی انجام گرفته است.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن را 776 نفر از ورزشکاران تیم های لیگ برتر در چهار رشتهگروهی فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال تشکیل داده اند که از ورزش های پرطرفدار یا دارای لیگ منظم هستند. نمونه آماری،به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد و 360 نفر به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. پس از مرور تحقیقات، ابزاری با 86گویه در مقیاس 5 ارزشی لیکرت تدوین گردید و با استفاده از نظرات و پیشنهادهای 17 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان خبره، روایی صوری آن تایید و ثبات درونی کلی آن، α=0/98برآورد شد. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل، آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی علامت استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، عوامل رضایت ورزشکاران را میتوان در چهار عامل پیشایندها، فرآیندها، پیامدها و همبسته های رضایت شغلی طبقه بندی و تبیین کرد. از بین این چهار عامل، پیامدها و فرآیندهای رضایت شغلی بیشترین اهمیت را در رضایت شغلی ورزشکاران داشتند. ضمناً، بالاترین درصد واریانس در تبیین رضایت به ترتیب شامل، ملاک کیفیت زندگی، عملکرد فردی، فرآیندهای سازمانی و کیفیت زندگی کاری بودند. از بین گویه ها نیز، تعهد و وفاداری، انسجام و رفتار منصفانه در تیم، حمایت اجتماعی مانند رسانه ها و هواداران و خدمات باشگاه، بالاترین میانگین اهمیت را در میان رضایت ورزشکاران داشتند.
کلیدواژه رضایت ورزشکار، پیشآیندهای رضایت، فرآیندهای تیمی، پیامدهای تیم
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved