>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی اکوسیستم بیابان   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:15


  tick  ارزیابی و پهنه‌بندی خطر بیابان‌زایی دشت بسطاق خراسان جنوبی با تاکید بر معیارهای کلیدی آب و خاک - صفحه:59-72

  tick  ارزیابی و پهنه‌بندی ریسک خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (Spi) (مطالعۀ موردی حوضۀ کرخه) - صفحه:87-100

  tick  اولویت‌بندی گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان برای دفن پسماند‌های اتمی با تاکید بر حفاظت از حوزۀ آبخیز - صفحه:73-86

  tick  بررسی اثر پیش تیمار بذر بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه قیچ (Zygophyllum Atriplicoides)تحت تنش دما - صفحه:1-10

  tick  بررسی سیتوژنتیکی گیاه دم‌‌گاوی (Smirnovia Iranica Sabeti) در رویشگاه‌های مختلف (مطالعۀ موردی: ماسه‌زارهای کاشان) - صفحه:25-34

  tick  تاثیر جنگل‌کاری با گونه‌های اکالیپتوس (Eucalyptus Camaldulensis Dehnh.) و بادام‌کوهی (Amygdalus Scoparia Spach.) بر ترسیب کربن و برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی دشت مازۀ دهدشت) - صفحه:11-24

  tick  تحلیل زمانی ‌مکانی خشکسالی‌های هواشناسی و آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت مهیار شمالی اصفهان) - صفحه:101-114

  tick  مقایسۀ روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مدل‌سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل Swat در حوزۀ آبخیز طالقان - صفحه:115-125

  tick  مقایسۀ نبکاهای گونه‌های گیاهی خارشتر، اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از الگوریتم Topsis (مطالعۀ موردی: منطقۀ صمدآباد شهرستان سرخس) - صفحه:35-48

  tick  پهنه‌بندی سرعت وزش باد بیشینۀ احتمالی در دورۀ بازگشت‌های مختلف در بخشی از مرکز ایران - صفحه:49-58
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved