>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی اکوسیستم بیابان   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:31


  tick  اثر احداث پخش سیلاب در آبدهی قنوات پایین‌دست (مطالعۀ موردی: سامانۀ پخش سیلاب مهریز یزد) - صفحه:31-42

  tick  اثر بیوچار ضایعات درخت خرما بر غلظت عناصر، نسبت جذب سدیم و برخی خصوصیات فیزیکی خاک شور - صفحه:85-94

  tick  ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس) - صفحه:15-30

  tick  بررسی اثر تغییر اقلیم بر دما، بارش و خشکسالی‌های دورۀ آتی با استفاده از دو مدل گردش عمومی Bnu-Esm و Hadgem2 - صفحه:95-110

  tick  بررسی امکان تثبیت ماسه‌های روان با استفاده از پساب صنعتی و میکروارگانیسم‌های خاکزی - صفحه:111-122

  tick  بررسی میدانی تغییرات لحظه‌ای سرعت باد و شدت آشفتگی جریان هوا در خارج و داخل بادشکن زنده - صفحه:1-14

  tick  تاثیر پوسته‌های زیستی در افزایش اسیدهای آلی خاک و آهن قابل دسترس گیاه در خاک‌های بیابان سجزی - صفحه:71-84

  tick  تحلیل فراکتالی تغییرات بافت لس‌های استان گلستان - صفحه:43-58

  tick  شبیه‌سازی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر فرسایش خاک با استفاده از مدل Rusle در حوضۀ دویرج استان ایلام - صفحه:59-70

  tick  شبیه‌سازی تخصیص آب‌های سطحی با استفاده از نرم‌افزار Vensim و شناسایی الگوهای رفتاری (منطقۀ مطالعاتی: حوضۀ آبریز قروه دهگلان) - صفحه:123-141
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved