>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر احداث پخش سیلاب در آبدهی قنوات پایین‌دست (مطالعۀ موردی: سامانۀ پخش سیلاب مهریز یزد)  
   
نویسنده طالبی علی ,فروهر خدامراد ,دستورانی محمدتقی ,پرویزی سارا
منبع مهندسي اكوسيستم بيابان - 1400 - دوره : 10 - شماره : 31 - صفحه:31 -42
چکیده    با توجه به رشد جمعیت، کمبود بارندگی در مناطق بیابانی و نظر به اهمیت منابع آب‌های زیرزمینی، طرح‌های مختلفی برای تقویت این ذخایر اجرا شده است. یکی از طرح‌های مذکور، ایجاد و احداث پروژه‌های پخش سیلاب است. ارزشیابی اثرات پروژه‌های اینچنینی در قبل از احداث معمولاً میسر نیست و بعد از اجرا نیز کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی پروژۀ پخش سیلاب ابراهیم‌آباد مهریز که در سال 1997 اجرا شده است، اثرات آن در افزایش آبدهی قنوات پایین‌دست شامل قنات‌های خیرآباد، بغدادآباد، مزویرآباد و محمدآباد بررسی شود تا بتوان از نتایج آن برای مدیریت منابع آب استفاده کرد. بدین منظور در دو دورۀ ده‌ساله قبل و بعد از اجرای پروژه، آمار آبدهی قنوات در اطراف پروژه پخش سیلاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون مقایسۀ نمونه‌های جفتی و تحلیل هیدرولوژیک میزان آبدهی منابع پایین‌دست نشان می‌دهد تاثیر اجرای طرح بر قنات‌های بغدادآباد، خیرآباد و مزویرآباد مثبت بوده و در قنات محمدآباد تاثیری نداشته است. نتایج آزمون کای اسکوئر نیز نشان می‌دهد که اجرای طرح بر کاهش تعداد سیلاب‌ها و افزایش آبدهی قنوات پایین‌دست تاثیر مثبت داشته است.
کلیدواژه ارزشیابی پروژه، پخش سیلاب، قنات، یزد، آب ‌زیرزمینی.
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده منابع طبیعی, گروه مرتع و آبخیزداری, ایران, دانشگاه یزد, ایران. اداره کل منابع طبیعی استان کهکلویه و بویراحمد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست, گروه مرتع و آبخیزداری, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده منابع طبیعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved