>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فراکتالی تغییرات بافت لس‌های استان گلستان  
   
نویسنده قندهاری سمیه ,امینی آرش ,سلگی علی ,رضایی حامد
منبع مهندسي اكوسيستم بيابان - 1400 - دوره : 10 - شماره : 31 - صفحه:43 -58
چکیده    استفاده از تحلیل فراکتال به‌عنوان روشی متفاوت از روش‌های معمول در بررسی ویژگی‌های لس‌ها به‌خصوص در یکی از گسترده‌ترین پهنه‌های لسی ایران که به‌عنوان حلقۀ ارتباطی بین لس‌های آسیای مرکزی و اوراسیا نیز شناخته‌ می‌شود، ضروری و پراهمیت تلقی می‌گردد. بنابراین هدف از این مقاله، تحلیل فراکتال توزیع اندازۀ ذرات با ویژگی‌های بافتی لس‌های استان گلستان است. در این تحقیق، از 16 ایستگاه نواحی لسی استان گلستان نمونه‌برداری شد و نمونه‌ها از طریق دانه‌بندی و فراکتال مطالعه شدند. سپس کاربرد فراکتال توزیع اندازۀ ذرات و فراکتال شمارش جعبه‌ای در شناسایی تغییرات پس از رسوب‌گذاری لس‌ها و ارتباط مقادیر فراکتال با پارامترهای بافتی نظیر جورشدگی، کج‌شدگی و کشیدگی بررسی شد. نتایج ابعاد فراکتال توزیع اندازۀ ذرات نشان داد لس‌‌های منطقۀ 1 بیشترین پدوژنز را تحمل کرده‌ و دارای dbh بالاتری هستند. با افزایش dbh جورشدگی ذرات کاهش می‌یابد و شاخص کشیدگی کمتر شده و پهن‌شدگی منحنی بیشتر می‌شود. ایستگاه‌های آلاگل، آلماگل و کمربندی آق‌قلا با جور‌شدگی بهتر، میانگین اندازۀ دانۀ بیشتر، دارای ابعاد فراکتال dbh پایین‌تر از سایر نقاط هستند. همچنین ابعاد فراکتال توزیع اندازۀ ذرات و هندسه فراکتالی ذرات بر اساس روش شمارش جعبه‌ای نتایج همدیگر را تایید می‌کنند.
کلیدواژه تحلیل بافتی، فراکتال توزیع اندازۀ ذرات، فراکتال شمارش جعبه‌های تفاضلی، لس.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه گلستان, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم زمین, ایران, دانشگاه گلستان, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved