>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون شیلات   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:1


  tick  اثرات روشهای انتقال ناگهانی و تدریجی به شوری آب دریای خزر بر تنظیم یونی، برخی از پاسخ‌های ایمنی و شاخص‌های استرس در بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus Caspicus, Yakovlev 1870) - صفحه:42-54

  tick  ارزیابی اثر محافظتی واکسن کشته شده علیه ویروس نکروز عصبی (Nervous Necrosis Virus) با استفاده از سنجش فراسنجه های لیزوزیم و سوپراکسید دیسموتاز سرم ماهی اوزون برون Acipenser Stellatus Pallas 1771 - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی سنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در رویارویی با استامینوفن - صفحه:65-77

  tick  بررسی تاثیرسطوح مختلف کورکومین(Curcumin) در جیره غذایی بر بازماندگی و میزان مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس (Aeromonas Hydrophila )در ماهی کپور معمولی(Cyprinus Carpio) - صفحه:55-64

  tick  تاثیر حمام نمک بر پارامتر‌های رشد و میزان باکتری‌های کل در پوست و آبشش ماهیان اوزون‌برون جوان پرورشی Acipenser Stellatus (Pallas, 1771) - صفحه:13-24

  tick  تعیین شاخص‌های خونی نشانگر آلودگی سموم دیازینون و مالاتیون در ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys Nobilis) - صفحه:78-90

  tick  عوامل موثر بر الگوی مصرف آبزیان در خانوارهای شهر شیراز - صفحه:25-41

  tick  مقایسه اثرات سطوح منابع روی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه، شاخص های خونی و ایمنی- بیوشیمیایی سرم بچه فیل ‌ماهی پرورشی (Huso Huso Linnaeus, 1758) - صفحه:91-105
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved