>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Research Development In Nursing And Midwifery   
سال:1393 - دوره:11 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای دریافت کلسیم در دانش آموزان دختر: یک برنامه پیشگیری از استیوپروز - صفحه:75-84

  tick  ارتباط سرمایه فرهنگی با عملکرد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1392 - صفحه:51-58

  tick  تاثیر آموزش مراقبت از خود بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389 - صفحه:1-7

  tick  تاثیر آموزش گروهی روش های مقابله با استرس بر میزان امیدواری و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان - صفحه:8-16

  tick  تاثیر شیردهی بر فشار نبض شریان بازویی مادر - صفحه:17-23

  tick  خودپنداری و عوامل مرتبط در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور 18-7 سال استان گلستان - صفحه:59-67

  tick  رابطه بین سطح انگیزه دانشجویان پرستاری با پیشرفت تحصیلی بر اساس تیوری خود تعیین کنندگی - صفحه:68-74

  tick  رابطه خستگی با اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب در بیماران تحت درمان با همودیالیز - صفحه:99-107

  tick  رابطه سبک رهبری خدمتگزار ویادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی پرستاران - صفحه:91-98

  tick  رابطه سبک زندگی پرستاران با برخی ویژگی های فردی- حرفه ای آنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان - صفحه:118-126

  tick  سبک زندگی سالمندان شهر کاشمر در سال1391 - صفحه:39-50

  tick  مشکلات پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی بیمارستان های سینا و هاجر شهرکرد در برخورد با بیماران پرخاشگر - صفحه:24-31

  tick  مقایسه اثر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر آپگار نوزادان متولد شده به روش سزارین انتخابی - صفحه:85-90

  tick  مقایسه پیامدهای پس از زایمان مادران بستری شده در فاز نهفته و فعال زایمان در بیمارستان طالقانی تبریز - صفحه:108-117

  tick  همبستگی ویژگی های جمیعت شناسی با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1391 - صفحه:32-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved