>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1396 - دوره:30 - شماره:2


  tick  بررسی اثر متیل جاسمونات، نیترات پتاسیم و موالونیک اسید بر محتوای آرتمیزین در کشت سوسپانسیون سلولی درمنه خزری - صفحه:152-160

  tick  بررسی اسانس سه گونه مرزه (S. Spicigera , S. Rechingeri , S. Macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس - صفحه:107-119

  tick  بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور Ix انسانی - صفحه:208-218

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دیم با استفاده ازآغازگرهای نیمه تصادفی اینترونی-اگزونی - صفحه:120-129

  tick  بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی غیر عفونی با عصاره هیدروالکلی گیاهان مرزه کوهی، بادرنجبویه، سدر، گل ختمی و حنا - صفحه:212-222

  tick  تاثیر سطوح مختلف سرما روی پروتئین کل، پرولین و فعالیت برخی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی گیاه استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni) - صفحه:130-140

  tick  تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای توسط باکتری شِوانلا اگزوالکتروژنیک جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران - صفحه:174-187

  tick  تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus Sp A01 - صفحه:188-197

  tick  سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی( Origanum Majorana )و بررسی اثرات ضد میکروبی آن - صفحه:161-173

  tick  گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago Psyllium با استفاده از نشانگر Issr - صفحه:141-151
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved