>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور Ix انسانی  
   
نویسنده حسن آبادی شکوفه ,وطن دوست جعفر ,مومنی مقدم مجید
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:208 -218
چکیده    فاکتور ix بعنوان یک فاکتور انعقاد خون و وابسته به ویتامین k، برای عملکرد بیولوژیک خود نیاز به تغییرات پس از ترجمه از جمله گاماکربوکسیلاسیون دارد. گاماکربوکسیلاسیون توسط آنزیمی به نام گاماکربوکسیلاز کاتالیز می شود و پروپپتید پروتئین های وابسته به ویتامین k، اولین مکان شناسایی گاماکربوسیلاز می باشند. اسیدهای آمینه خاص در این توالی پروپپتیدی مسئول تفاوت تمایل آنزیم برای گاماکربوسیلاز هستند. هرچه میزان ثابت مهاری بیشتر شود تمایل آنزیم کم و پروتئین به طور کامل گاماکربوسیله می شود. مشخص شده است که در بین پروتئین های وابسته به ویتامین k، پروترومبین کمترین تمایل به آنزیم گاماکربوکسیلاز و در نتیجه بیشترین میزان گاماکربوسیلاسیون را دارد. لذا در این مطالعه سازه بیانی pmtfixm واجد cdna فاکتور ix جهش یافته در اسیدآمینه 13 (h به p) بر اساس پروپپتید پروترومبین ساخته شد. میزان بیان و فعالیت فاکتور ix نوترکیب جهش یافته و طبیعی در زمانهای مختلف بعد از ترانسفکشن توسط الایزا و انعقاد بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت و فعالیت فاکتور ix و در نتیجه گاماکربوکسیلاسیون فاکتور ix جهش یافته بیشتر از فاکتور ix طبیعی است.
کلیدواژه فاکتورIx، گاما کربوکسیلاز، پروپپتید، پروترومبین
آدرس دانشگاه حکیم‌ سبزواری, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه حکیم‌ سبزواری, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved