>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دیم با استفاده ازآغازگرهای نیمه تصادفی اینترونی-اگزونی  
   
نویسنده اسماعیلی احمد ,نظریان فیروزآبادی فرهاد ,سمیعی کامران ,دریکوند رضا
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:120 -129
چکیده    امروزه استفاده از نشانگرهای مولکولی در برآورد تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی استفاده فراوانی دارد. یکی از این نشانگرها که حالت توسعه یافته تری از نشانگر rapd است، نشانگر نیمه تصادفی مربوط به ناحیه اتصال اینترناگزون می باشد. نتایج مطالعه حاضر که بر روی 23 لاین و رقم گندم نان دیم و 2 رقم گندم دوروم دیم پرکاربرد در غرب کشور صورت گرفت، نشان داد که از 32 آغازگر نیمه‌تصادفی، 17 آغازگر بین ارقام و لاین‌های گندم چندشکلی نشان دادند. درصد چندشکلی از 38 تا 88 درصد متغیر بود. با استفاده از ماتریس تشابه مشخص گردید که بیشترین تشابه بین ارقام مارون و گهر وجود داشت. تجزیه خوشه‌ای ضرایب تشابه جاکارد و روش اتصال کامل و قطع دندروگرام در ضریب تشابه 0.65، ارقام و لاین‌های گندم را در 7 گروه قرار داد و 2 رقم دیگر نیز به طور جداگانه تشکیل دو گروه مجزا را دادند. تجزیه هماهنگ اصلی نیز توانست ژنوتیپ‌های گندم مورد مطالعه را به خوبی بر اساس فاصله فضائی گروه‌بندی کند. هفده آغازگر مورد استفاده در این مطالعه بطور قابل ملاحظه‌ای ارقام و لاین‌های گندم را با توجه به میزان تنوع ژنتیکی گروه‌بندی نمودند، هر چند فاصله ژنتیکی اندک تا متوسطی بین آنها مشاهده شد. این گروه‌بندی توانست ارقام و لاین‌های بهاره و زمستانه، و گندم نان و دوروم را به خوبی از همدیگر تفکیک نماید. همچنین گروه‌بندی بدست آمده از آغازگرهای اگزونی توانست ارقام و لاین‌های بهاره و پائیزه و همینطور ارقام و لاین‌های گندم دوروم و گندم نان را بهتر از آغازگرهای اینترونی تفکیک نماید.
کلیدواژه گندم دیم، تنوع ژنتیکی، اینترون-اگزون، گروه‌بندی
آدرس دانشگاه لرستان, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نیاتات, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نیاتات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور, گروه مهندسی کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved