>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus Sp A01  
   
نویسنده مرتضوی مهدی ,امین زاده سعید ,قنبری علیرضا ,فرخی ناصر ,کارخانه علی اصغر ,جواهری صفا زهره
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:188 -197
چکیده    کیتین، دومین بیوپلیمر فراوان در طبیعت بعد از سلولز و جزء اصلی کوتیکول حشرات و پوسته سخت پوستان است و دیواره سلولی بیشتر قارچها و بعضی از جلبکها و نیز نماتدها را تشکیل می‌دهد. مقادیر زیادی کیتین به شکل باقیمانده تجزیه ناپذیر بدن بسیاری از جانداران وارد طبیعت می‌شود که باعث آلودگی محیط زیست می‌گردد. می‌توان پس از تجزیه این پلی ساکارید با آنزیم کیتیناز از آن در جنبه‌های مختلف زندگی بهره جست. کیتینازها یکی از آنزیم هایی هستند که نقش تجزیه کیتین نامحلول را بر عهده دارند. برخی از باکتری ها کیتیناز را برای هضم کیتین تولید می‌کنند. در این تحقیق ژن کیتیناز ترموفیل با شماره دسترسی jq675723 از جدایه باکتریایی paenibacillus sp. a01 جداسازی و پس از همسانه‌سازی در pet26b به باکتری اشرشیا کلی برای تولید پروتئین نوترکیب منتقل شد. آنزیم هترولوگ تولیدی توسط ستون میل ترکیبی نیکل سفاروز خالص گردید؛ آنزیم تولیدی نشان داد که در حضور کیتین کلوییدی و پس از افزودن 3 و5دی نیترو سالیسلیک اسید در 530 نانومتر و در دمای c° 60 دارای فعالیت هیدرولازی است. دمای بالا، پتانسیل کاربردی شدن آن در صنعت را خاطر نشان می‌سازد. همچنین توالی نوکلئوتیدی به‌دست‌آمده برای ژن کتیناز به‌صورت تئوری مورد مطالعه قرار گرفت که تشابه زیادی را به کیتینازهای دسته‌بندی شده در خانواده 18 گلیکوزیل هیدرولازها نشان داد. بررسی توالی آمینواسیدی آنزیم کیتیناز به‌ترتیب از ناحیه آمینی به سمت ناحیه کربوکسیل وجود سه دُمین کاتالیتیکی گلیکوزیل هیدرولاز 18، شبه فیبرونکتین و متصل‌شونده به کیتین را مشخص نمود.
کلیدواژه : باکتری ترموفیل، کیتین، کیتیناز، Paenibacillus Sp. A01
آدرس دانشگاه شاهد, دانشکده علوم کشاورزی, ایران. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست, گروه مهندسی زیست فرایند, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست, گروه مهندسی زیست فرایند, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مهندسی فناوریهای نوین, گروه بیوتکنولوژی, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست, گروه مهندسی زیست فرایند, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست, گروه مهندسی زیست فرایند, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved