>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سطوح مختلف سرما روی پروتئین کل، پرولین و فعالیت برخی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی گیاه استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni)  
   
نویسنده افشار محمدیان منصور ,انصاری پیری زهرا
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 2 - صفحه:130 -140
چکیده    امروزه استفاده از شیرین کننده های طبیعی به ویژه اگر افراد مبتلا به دیابت نیز بتوانند از آنها مصرف نمایند، اهمیت زیادی پیدا کرده است. استویا (stevia rebaudiana) گیاهی بوته ای از تیره asteraceae، به دلیل دارابودن دی‌ترپن گلیکوزیدهایی از جمله stevioside و rebaudiosideو dudoside که بیش از 300 بار از ساکارز شیرین ترند، از نظر اقتصادی و علمی بسیار مورد توجه است. این تحقیق، به منظور بررسی پروتئین کل، پرولین و برخی از آنتی اکسیدان های آنزیمی گیاه استویا تحت تنش سرما در قالب طرح کاملا تصادفی با دو سطح تیمار دمایی 15 و 5 درجه سانتیگراد در مقایسه به کنترل (°c25) در سه تکرار انجام شد. نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری را در میزان پروتئین کل، پرولین و آنتی اکسیدان های آنزیمی شامل سوپر اکسید دیس موتاز (sod)، آسکوربات پراکسیداز (apx)، پراکسیداز (pod) و پلی فنل اکسیداز (ppo) تحت تنش سرما نشان ندادند. لذا می توان گفت که تیمارهای سرمایی 15 و 5 درجه سانتی گراد برای گیاه استویا تنش زا نبوده و این گیاه در دماهای مذکور، به شرط کوتاه بودن زمان تیمار (2 ساعت)، احتمالا از نظر فیزیولوژیکی متحمل می باشد. همچنین از نظر ظاهری نیز گیاهان تحت تیمار نسبت به کنترل تفاوت محسوسی نداشتند
کلیدواژه استرس سرما، پروتئین کل، پرولین، آنتی اکسیدان های آنزیمی، Stevia Rebaudiana
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved