>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی   
سال:1399 - دوره: - شماره:16


  tick  بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام) - صفحه:33-51

  tick  خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به‌مثابه نسل‌زدایی‬‬‬ با تاکید بر رای دادگاه بین‌المللی رواندا در پرونده آکایسو‬‬‬‬‬‬‬ - صفحه:7-31

  tick  دادرسی اختصاری در جرایم جنسی (چالش‌ها و راهکارها) - صفحه:135-161

  tick  رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات - صفحه:79-112

  tick  سنجش تاثیر اعتیاد و وضعیت سرپرستی بر کودک‌آزاری جنسی با تمرکز بر نمونه‌های به‌دست‌آمده از مراکز اورژانس اجتماعی تهران - صفحه:267-287

  tick  عقلانیت مرجح در فرایند سیاست‌گذاری جنایی ایران - صفحه:217-243

  tick  عوامل تخفیف مجازات در آرای دیوان بین‌المللی کیفری - صفحه:53-78

  tick  مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬‬ - صفحه:289-313

  tick  مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین‌المللی» - صفحه:163-191

  tick  واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری کیفری - صفحه:113-134

  tick  واکاوی جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسیر پراکنده محاکم دادگستری - صفحه:245-266

  tick  واکاوی رویکردهای تعقیب‌زدا در پرتو سیاست فردی کردن عدالت کیفری - صفحه:193-216
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved