>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:30


  tick  آسیب شناسی روان‌شناختی و شیوع مصرف مکمل‌های ورزشی در ورزشکاران زن - صفحه:57-76

  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر سطح کورتیزول بزاقی دوندگان مبتدی: پیگیری سه ماهه - صفحه:99-112

  tick  اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب ورزشکاران رشتههای تیمی و انفرادی - صفحه:113-128

  tick  ارتباط بین مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت با پیشرفت تحصیلی در کودکان: نقش واسطۀ هوش هیجانی - صفحه:239-256

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعۀ تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه‌ای - صفحه:161-172

  tick  بررسی میزان اثربخشی موسیقی مهیج و آرام‌بخش بر عملکرد ورزشی تیم ملی جودوی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران - صفحه:77-98

  tick  بررسی نقش راهبردهای نیروی کار احساسی بر قصد ترک شغل مربیان ورزشی (با نقش میانجی گری تحلیل رفتگی شغلی) - صفحه:257-272

  tick  تاثیر 12 هفته تمربنات یوگا بر امید به زندگی زنان - صفحه:129-142

  tick  تاثیر خستگی شناختی بر کارایی عصبی شبکه کنترل اجرایی توجه در افراد ورزشکار: مدل سیستم تنظیم دوگانه - صفحه:41-56

  tick  تاثیر روش آموزش (خطی و غیرخطی) بر انگیزۀ مشارکت دانش‌آموزان در درس تربیت‌بدنی - صفحه:205-220

  tick  روان‌سنجی پرسش‌نامۀ مهارت‌های ارتباطی هفتگانه قاسمی - صفحه:23-40

  tick  شناسایی و تدوین الگوی انگیزه‌ها‌ی مشارکت ورزشی جانبازان و معلولین - صفحه:143-160

  tick  نقش باورهای امید و کمال‌گرایی در پیش‌بینی انگیزۀ ورزشی دانشجویان - صفحه:173-189

  tick  نقش عوامل روانی-اجتماعی در پیش‌بینی فعالیت‌بدنی دانش‌آموزان - صفحه:190-204

  tick  نقشِ فعالیت‌های ورزشی و هُنری در بهزیستی ادراک شده با ارائه مُدل مفهومی - صفحه:1-22

  tick  چالش بی انگیزگی و موانع مشارکت دانشجویان در برنامه های درسی ورزش دانشگاهی - صفحه:221-238
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved