>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی ورزشی   
سال:1390 - دوره:3 - شماره:9


  tick  اثر چهار و هشت هفته تمرین استقامتی منظم بر برخی شاخص‌های انعقادی موش‌های صحرایی نر در دوران بلوغ - صفحه:69-84

  tick  تاثیر برنامه تمرین تناوبی سرعتی شدید بر اجرای هوازی و بی‌هوازی مردان تمرین‌نکرده - صفحه:25-41

  tick  تاثیر برهمکنش تمرینات استقامتی تداومی و تزریق هموسیستیین بر پراکسیداسیون لیپیدی و دستگاه ضداکسایشی مغز موش‌های نر - صفحه:117-128

  tick  تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره‌ای بر بیان ژن Abca1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده - صفحه:129-138

  tick  تاثیر فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر کورتیزول و برخی شاخص‌های پیش‌التهابی سرم مردان غیرورزشکار - صفحه:53-68

  tick  تعیین تاثیر برنامه‌های تمرینی منتخب بر برخی متغیرهای پیشگو در عملکرد استقامتی دوندگان - صفحه:85-104

  tick  تغییرات گرلین آسیل دار پلاسمایی و گرسنگی افراد چاق، هنگام و بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی متناوب با شدت‌های مختلف - صفحه:139-158

  tick  رابطه بین ترکیب بدن و توزیع چربی مرکزی با عملکرد ریوی ایستا و پویا در زنان - صفحه:105-116

  tick  مقایسه اثر سه نوع برنامه سرد کردن بر تغییرات سطح لاکتات خون و اجرای بعدی دوندگان - صفحه:41-52

  tick  مقایسه تاثیر سه نوع برنامه تمرینی قدرتی، سرعتی و استقامتی بر سطوح گلوتاتیون خون - صفحه:13-24

  tick  مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین زیربیشینه در شرایط هایپوکسی نورموباریک و شرایط طبیعی بر آنژیوژنز - صفحه:159-171
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved