>
Fa   |   Ar   |   En
   فنآوری تولیدات گیاهی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:1


  tick  اثر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده رز رقم هاتر کلاس - صفحه:33-47

  tick  اثر سطوح مختلف شوری روی برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیکی و رشد سلول‌های سه رقم سیب‌زمینی (.Solanum Tuberosum L) در شرایط درون‌شیشه‌ای - صفحه:209-225

  tick  اثر سلنیم بر فعالیت آنتی‏اکسیدانی، میزان فنول و رنگیزه‏های فتوسنتزی میوه فلفل تند (Capsicum Annum) در سیستم کشت بدون خاک - صفحه:91-98

  tick  اثر سولفات روی و آهن بر عملکرد و محتوای کامفرول گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium Intybus L) تحت تنش خشکی - صفحه:99-111

  tick  اثر محلول‌پاشی روغن‌سویا و نفتالن‌استیک‌اسید بر رشد رویشی و برخی از صفات کمی و کیفی میوه انگور رقم فخری - صفحه:165-177

  tick  ارزیابی تنوع ترکیبات بیوفنلی میوه چهار رقم زیتون در مناطق محتلف استان لرستان - صفحه:195-207

  tick  ارزیابی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی گیاه مورتلخ در ایران - صفحه:1-16

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی توده‌های مارچوبه (.Asparagus Officinalis L) بومی شمال ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی Rapd - صفحه:179-193

  tick  بررسی کروموزومی تحمل به شوری در گندم با استفاده از لاین‌های جایگزین - صفحه:153-163

  tick  تاثیر تغذیه با کود زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa Officinalis) - صفحه:113-124

  tick  تاثیر سطوح مختلف زئولیت برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (.Phasaeolus Vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط آب و هوایی کرمانشاه - صفحه:141-151

  tick  تاثیر کاربرد پس از برداشت محلول‌های مختلف کلسیم بر کیفیت میوه سیب فوجی طی انبارمانی - صفحه:65-77

  tick  تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت (.Zea Mays L) - صفحه:49-64

  tick  تاثیر کود زیستی بر عملکرد و خصوصیات کیفی رازیانه در کشت مخلوط افزایشی با یونجه چندساله - صفحه:125-140

  tick  تاثیر نانوتیوب‌های کربنی بر جوانه‌زنی درون‌شیشه‌ای بذور دو رقم توت‌فرنگی - صفحه:79-89

  tick  تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری ویژگی‌های مورفولوژیکی ارقام و ژنوتیپ‌های زردآلو در شرایط آب و هوایی سنندج - صفحه:17-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved