>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:22


  tick  آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (Downside Risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(Var) - صفحه:29-48

  tick  ارزیابی اهمیت ویژگی‌های شخصیتی تحلیل‌گران بازار سرمایه به عنوان بعد سوم موفقیت آن‌ها - صفحه:87-100

  tick  ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران - صفحه:49-63

  tick  بررسی ارتباط بین خوش‌بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران - صفحه:179-196

  tick  بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی در سرمایه گذاری مطالعه موردی : صنایع خودرو سازی ایران - صفحه:101-112

  tick  بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه‌گذاری - صفحه:13-28

  tick  بهینه سازی قواعد نماگرهای تکنیکال - صفحه:197-213

  tick  تاثیر خالص هزینه‌های مالی بر روی ارزش شرکت‌ با استفاده از مدل سود باقیمانده در بازار سرمایه - صفحه:165-178

  tick  رتبه‌بندی انواع روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر - صفحه:113-130

  tick  سبک‌های تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان - صفحه:147-164

  tick  طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ - صفحه:65-86

  tick  عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری - صفحه:131-146

  tick  مطالعه عوامل رفتاری در انتخاب پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران - صفحه:1-12
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved