>
Fa   |   Ar   |   En
   رتبه‌بندی انواع روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر  
   
نویسنده رستمی محمدرضا ,سارنج علیرضا ,سواری ضحی
منبع دانش سرمايه گذاري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:113 -130
چکیده    توسعه روزافزون بازارهای مالی و رویارویی با شرایط عدم اطمینان، اهمیت برآورد معیارهای اندازه‌گیری ریسک وتعیین مناسب ترین مدل پیش بینی ریسک را بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد.در این مقاله سعی بر آن است، دقت پیش‌بینی مدل‌های مختلف شبیه‌سازی تاریخی در ارزیابی ارزش‌درمعرض‌ریسک و ریزش‌موردانتظار در مقایسه با روش پارامتریک گارچ با یکدیگر مقایسه شوند. مدل‌های مورداستفاده، شبیه‌سازی تاریخی، شبیه‌سازی تاریخی بازتابی، شبیه‌سازی تاریخی نوسانات وزن دارو شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده و مدل پارامتریک گارچ  (1 و 1) است. برای انجام تحقیق از داده‌های شاخص کل بورس ‌اوراق‌بهادارتهران از سال 88 تا پایان سال 93 استفاده‌شده است. پس آزمایی ارزش در معرض خطر با استفاده از آزمون‌کریستوفرسون که از دو  پس آزمایی برنولی و پس آزمایی استقلال تشکیل شده است و پس آزمایی ریزش‌موردانتظار با استفاده از آزمون مک نیل و فری، انجام‌شده است. درنهایت نتایج حاصل از رتبه‌بندی با تابع مجموعه فاصله اطمینان به ترتیب مدل‌های شبیه‌سازی نیمه پارامتریک، پارامتریک و ناپارامتریک اولویت‌بندی شدند.
کلیدواژه آزمون‌کریستوفرسون ,ارزش‌درمعرض‌ریسک ,ریزش‌موردانتظار ,شبیه‌سازی‌تاریخی و مدل‌های پارامتریک
آدرس دانشگاه الزهرا(س), ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه الزهرا(س), ایران
پست الکترونیکی savari.zoha@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved