>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر خالص هزینه‌های مالی بر روی ارزش شرکت‌ با استفاده از مدل سود باقیمانده در بازار سرمایه  
   
نویسنده ستایش محمدحسین ,کیامهر محمد ,حاجی زاده غلامرضا
منبع دانش سرمايه گذاري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:165 -178
چکیده    تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های مالی و ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور در مدل ارزشیابی سود باقیمانده، سود خالص به دو دسته سود عملیاتی و خالص هزینه های مالی تقسیم شد. داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سود هرسهم،ارزش دفتری هرسهم و سود عملیاتی هر سهم رابطه معناداری وجود دارد.در حالی که بین قیمت سهام و خالص هزینه های مالی رابطه معناداری مشاهده نگردید. از آن جایی که بین خالص هزینه های مالی و قیمت سهام رابطه معناداری مشاهده نشد پیشنهاد می شود که به جای استفاده از مدل سود باقیمانده از مدل سود عملیاتی باقیمانده در ارزش یابی شرکت ها استفاده شود. هم چنین با توجه به این که بیشتر اقلام مالی در ترازنامه به ارزش منصفانه گزارش می شوند می توان گفت بین یافته های این تحقیق و این عقیده پن من که اقلامی که در تراز نامه به ارزش منصفانه گزارش می شوند در ارزش یابی شرکت ها نا مرتبط خواهند بود سازگاری کامل وجود دارد.
کلیدواژه خالص هزینه‌های مالی ,سود باقی‌مانده ,سود عملیاتی ,حسابداری ارزش منصفانه
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه پیام نور, بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved