>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه و آموزشگاه   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش به روش سوالات هدفمند بر عملکرد ریاضی و تفکر تاملی - صفحه:240-250

  tick  اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان پیش‌دبستانی - صفحه:82-103

  tick  اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه‌ریزی/سازماندهی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی - صفحه:186-204

  tick  استفاده آسیب زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش‌آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت - صفحه:122-136

  tick  بررسی تمایز یادگیری تلفیقی با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی(چهره به چهره) در آموزش ریاضی - صفحه:7-26

  tick  بررسی همه ‌گیرشناسی رفتارهای بیمارگونه‌ ی خوردن و ارتباط آن با پنج عامل بزرگ شخصیت در دانش‌آموزان دختر - صفحه:67-81

  tick  تاب‌آوری و هوش معنوی به منزله‌ی متغیرهای پیش‌بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی - صفحه:205-225

  tick  تبیین نقش اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه‌ی اول دوره‌ی متوسطه - صفحه:226-239

  tick  تبیین نقش اثربخشی مداخله ی بخشش فرایندمحور در کاهش انگیزه های انتقام جویی و دوری گزینی دانش‌آموزان پسر دوره ی راهنمایی - صفحه:170-185

  tick  تبیین نقش ویژگی‌های محیط شغلی و ساختار سازمانی مدارس بر تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای دبیران - صفحه:27-47

  tick  رابطه بین امید ،خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی - صفحه:137-152

  tick  مقایسه‌ی اثر بخشی روش‌های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی - صفحه:153-169

  tick  مقایسه‏ی تاثیر روش‌های آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‏آگاهی و مهارت‌های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش‏آموزان - صفحه:104-121

  tick  نقش هوش هیجانی، سن و جنسیت در پیش‌بینی فرسودگی شغلی مشاوران - صفحه:48-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved