>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه‌ریزی/سازماندهی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی  
   
نویسنده مرادیان زهرا ,مشهدی علی ,آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا ,اصغری نکاح سید محسن
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:186 -204
چکیده    هدف این پژوهش بررسی اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه‌ریزی/سازماندهی کودکان مبتلا به اختلال adhd بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. نمونه‌ای متشکل از 20 پسر دانش‌آموز مبتلا به adhd نوع ترکیبی با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش 14 جلسه آموزش کنش‌های اجرایی با رویکرد قصه درمانی را دریافت و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از: آزمون مازهای وکسلر، برج لندن و استروپ. روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش تحلیل کوواریانس چند متغیری بود. نتایج نشان داد که قصه درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی منجر به بهبود معنادار کنش اجرایی بازداری و برنامه‌ریزی/سازماندهی این کودکان شد. آموزش کنش‌های اجرایی بازداری و برنامه‌ریزی/سازماندهی در قالب رویکرد قصه درمانی در بهبود کنش‌وری اجرایی کودکان مبتلا به adhd موثر است.
کلیدواژه Adhd ,کنش‌های اجرایی ,بازداری ,برنامه‌ریزی/ سازماندهی ,قصه درمانی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved