>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه‌ی اثر بخشی روش‌های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی  
   
نویسنده گل پور رضا ,ابوالقاسمی عباس ,احدی بتول ,نریمانی محمد
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:153 -169
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ی اثر بخشی روش‌های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر سلامت جسمانی و روانی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی انجام شده است. برای این منظور تعداد 48 نفر از دانش‌آموزان افسرده مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر نوشهر به تصادف انتخاب و در گروه‌های آموزش(خود-دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان) و کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس‌های سلامت جسمانی، روانی و پرسشنامه‌های افسردگی و خوددلسوزی بود. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد آموزش خود-دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان در مقایسه با گروه کنترل در بهبود سلامت روانی دانش‌آموزان افسرده موثر بود. همچنین آموزش خود - دلسوزی شناختی در مقایسه با درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود مولفه‌های خود-دلسوزی دانش‌آموزان افسرده موثرتر بود. نتایج بیانگر این است که آموزش خود-دلسوزی عامل تاثیرگذار مهمی برای سلامت روانی است.
کلیدواژه آموزش خود دلسوزی شناختی ,درمان متمرکز بر هیجان ,سلامت جسمانی ,سلامت روانی ,افسردگی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved