>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین نقش اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه‌ی اول دوره‌ی متوسطه  
   
نویسنده موسی‌زاده توکل ,شاه‌محمدی سلمان ,سلطان‌مرادی ابوالفضل
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:226 -239
چکیده    این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی مهارت‌های مقابله‌ای بر عزت نفس و خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع اول متوسطه‌ی شهرستان مشکین‌شهر انجام شده است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون‌ـ پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌ی آماری شامل: تمامی دانش‌آموزان پسر مقطع اول متوسطه دبیرستان‌های شهرستان مشکین‌شهر در رده‌ سنی (15 سال) و در سال تحصیلی 92-91 بوده که حجم نمونه آن به تعداد 30 نفر از میان جامعه که عزت نفس و خودکارآمدی پایینی داشتند پس از ارایه آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و آزمون خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2 گروه 15 نفری گمارده شدند. گروه آزمایش(تحت آموزش مهارت‌های مقابله‌ای 8 جلسه‌ای 5/1 ساعته قرار گرفت) و گروه کنترل که هیچ آموزش مقابله‌ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزش مهارت‌های مقابله‌ای هر دو گروه با هم مقایسه شدند تا اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در گروه آزمایش مشخص گردد. داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل آماری کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش ضمن همسویی تقریبی با یافته‌های پژوهشی دیگر تاکید می‌کند که آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در جهت کنار آمدن دانش‌آموزان با چالش‌های زندگی و افزایش عزت نفس و ایجاد باورهای خودکارآمدی در آنها موثر بوده است.
کلیدواژه مهارت‌های مقابله‌ای ,عزت نفس ,خودکارآمدی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, ایران, دانشجوی کارشناسی‌ارشد، اداره کمیته امداد امام خمینی شهرستان اردبیل, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved