>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:3


  tick  الگوی روابط ساختاری بین سرمایه روان شناختی و هویت ملی با میانجیگری خودکارآمدی، کفایت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در دانش‌آموزان دختر - صفحه:45-66

  tick  بررسی اثر سبک‌های دل‌بستگی بر اعتیاد به کار و درگیرشدن درکار - صفحه:102-117

  tick  دلالت‌های تربیتی رویکرد روان‌شناختی سازنده‌گرایی در طراحی محیط‌های یادگیری فن‌آورانه - صفحه:156-172

  tick  رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه - صفحه:67-85

  tick  مقایسه رفتارها‌ی خودتنظیمی و فراخلق در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب جدایی - صفحه:88-103

  tick  نقش اعتیاد به اینترنت و خود‌افشایی آنلاین در پیش‌بینی آزارگری سایبری در دانش‌آموزان - صفحه:7-22

  tick  نقش باورهای غیرمنطقی، خودکارآمدی و ذهن آگاهی در پیش‌بینی قلدری دانش‌آموزان - صفحه:135-155

  tick  نقش سیستم بازداری/فعال‌سازی رفتار، راهبرد‌‌های تنظیم شناختی هیجان و سرشت و منش در پیش‌بینی نشانه‌های اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه - صفحه:23-45

  tick  نقش نظریه ذهن، سیستم‌های مغزی-رفتاری و شیوه حل مساله اجتماعی در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی - صفحه:118-134
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved