>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارزیابی توانمندی های ژیوتوریستی مکان های ژیومورفیک ارسباران به روش پرالونگ - صفحه:109-122

  tick  ارزیابی نحوه پراکنش و چگونگی دسترسی شهروندان به خدمات اضطراری در حوادث انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی نواحی117گانه شهر تهران) - صفحه:173-192

  tick  ارزیابی و سطح بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص‌های توسعه مطالعه موردی: بخش شیب آب و پشت آب شهرستان زابل - صفحه:87-100

  tick  بررسی اثرات اجتماعی پدیده خشکسالی(مطالعه موردی حوزه آبخیز راونگ میناب) - صفحه:101-108

  tick  تبیین نقش مشارکت شهروندان در دستیابی به الگوی شهر سالم در ایران نمونه موردی: شهر مرودشت - صفحه:29-53

  tick  کاربرد حقوقی سامانه‌های‌ داده‌های مکانی(Gis)و مدیریت زمین(Lis) در تملک اراضی توسط دولت - صفحه:161-172

  tick  مدل تنظیم دوباره قطعات زمین «رویکردی مطلوب در برنامه های توسعه شهری» - صفحه:123-133

  tick  مطالعه اثرات جمعیت و مهاجرت در رشد و توسعه اقتصادی - صفحه:73-86

  tick  مطالعه جغرافیای توسعه و تاثیر آن بر فرایند توسعه پایدار - صفحه:7-27

  tick  نصف النهار مکه - صفحه:135-160

  tick  نقش مناطق آزاد در تدوین و طراحی استراتژی ملی ایران (مورد مطالعه منطقه آزاد انزلی، حوزه کاسپین) - صفحه:55-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved