>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:2


  tick  آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از Gis، مطالعه موردی: منطقه3 اهواز - صفحه:41-56

  tick  ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه دو شهر اردبیل - صفحه:27-40

  tick  تحلیل اثرات مداخلات کالبدی بازسازی شهری بر پایداری اجتماعی، نمونه مورد مطالعه: طرح بازسازی پروژه تجاری اقامتی مجد شهر مشهد - صفحه:87-104

  tick  تحلیل توزیع خدمات شهری در محلات مسکونی با رویکرد عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر دهگلان کردستان - صفحه:13-26

  tick  تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری ، مطالعه موردی: شهرگرگان - صفحه:105-116

  tick  سنجش مطلوبیت طراحی فضاهای شهری برای معلولان جسمی با رویکرد پایداری شهری، مطالعه موردی: پیاده راه‌های ارومیه - صفحه:117-134

  tick  فراروش پژوهش‌های مرتبط با عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایرن در بازه‌ی زمانی 1383-1394 - صفحه:69-86

  tick  نقش تامین امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395 - صفحه:55-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved