>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری ، مطالعه موردی: شهرگرگان  
   
نویسنده شربتی اکبر ,بدراق نژاد ایوب ,سارلی رضا
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1397 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:105 -116
چکیده    در پژوهش حاضر نقش و جایگاه مبلمان در فضاهای شهری شهرگرگان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. ماهیت تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در مناطق مختلف شهر گرگان اجرا گردید. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 0.85 مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، مبلمان شهری بر زیباسازی و هویت‌بخشی فضاهای شهری، سلامت جسمانی و روانی شهروندان و کیفیت‌بخشی فضاهای شهری تاثیر دارد. هم‌چنین بین متغیرهای مبلمان شهری و جذب گردشگر در شهرگرگان و نیز بین متغیرهای مبلمان شهری و توسعه گردشگری شهری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
کلیدواژه مبلمان شهری، فضای شهری، توسعه گردشگری، گرگان
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه علمی جغرافیا, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه علمی جغرافیا, ایران, دانشگاه گلستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved