>
Fa   |   Ar   |   En
   فراروش پژوهش‌های مرتبط با عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایرن در بازه‌ی زمانی 1383-1394  
   
نویسنده الوندی پور نینا ,داداش پور هاشم
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1397 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:69 -86
چکیده    در این مقاله کوشش شده است با استفاده از طرح‌ پژوهش ترکیبی و راهبرد پژوهشی فراروش به ارزیابی و آسیب‌شناسی وضعیت مولفه‌های روش‌شناسی پژوهش‌های انجام ‌شده و تلفیق تفسیری نتایج آن‌ها پرداخته شود. جامعه‌ مورد مطالعه 44 مقاله علمی پژوهشی با محوریت موضوعی عدالت فضایی در بازه زمانی سال‌های 1383-1394، بودند که به‌صورت جداگانه کدگذاری، تجزیه‌‌ و تحلیل شده‌اند. فراروش مطالعات منتخب حاکی از وجود ابهامات روش‌شناسی، پایین بودن کیفیت اغلب مطالعات و اخذ نتایج بدیهی از انجام پژوهش است. طبق یافته‌های تحقیق، جریان اصلی مطالعاتی در این حوزه را مقاله‌های کمی با راهبرد پیمایشی، روش‌های شاخص‌ساز و با بهره‌گیری از تحلیل‌های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده‌اند.
کلیدواژه عدالت فضایی، فراروش، مقیاس شهری، ایران
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, گروه شهرسازی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی hadadashpoor@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved