>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای تولیدات دامی   
سال:1400 - دوره:12 - شماره:33


  tick  اثر آنتی‌اکسیدان‌ رزوراترول به شکل نانو لیپوزوم و Nlc در رقیق کننده اسپرم خروس طی نگهداری در دمای C˚4 - صفحه:91-102

  tick  اثر اسیدهای چرب زیست فعال بر عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین تحت تنش سرمایی - صفحه:65-73

  tick  اثر افزودن مکمل های چربی به جیره آغازین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه گوساله‌های هلشتاین - صفحه:54-64

  tick  اثر شیره نارگیل در رقیق کننده بر ماندگاری اسپرم قوچ در شرایط سرد - صفحه:103-112

  tick  اثر محدودیت کیفی خوراک و مدت زمان اعمال آن بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و خصوصیات لاشه جوجه‌‌های گوشتی - صفحه:10-18

  tick  اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر پر هیدرولیز شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی - صفحه:36-43

  tick  ارزیابی ژنتیکی صفات وزن بدن در گاوهای گوشتی سیمنتال آمریکا با استفاده از روش تک مرحله ای بهترین پیش بینی خطی نااریب ژنومی (Ssgblup) - صفحه:139-150

  tick  امکان سنجی جایگزینی عصاره خوشاریزه (Echinophora Platyloba) با آنتی‌ بیوتیک محرک رشد در جوجه ‌های گوشتی - صفحه:1-9

  tick  برآورد فراسنجه های ژنتیکی منحنی رشد و صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی - صفحه:151-161

  tick  بررسی اثرات زیست محیطی پرورش گوساله های پرواری (مطالعه موردی: استان مازندران) - صفحه:186-196

  tick  بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌گذار سویه های لاین-W63 - صفحه:29-35

  tick  بررسی کارایی فنی و ارزش اقتصادی برخی از صفات تولیدی، تولید مثلی، ماندگاری و رشد گاوهای هلشتاین در کشت و صنعت پارس استان اردبیل - صفحه:162-171

  tick  تاثیر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ چغندر علوفه ای در جیره بر عملکرد و ویژگی های لاشه بره های پرورای کبوده شیراز - صفحه:74-81

  tick  تاثیر تراکم گله و سطوح مختلف انرژی جیره بر پاسخ های سیستم ایمنی و وزن بدن مرغ مادر گوشتی در دوره پرورش و تولید - صفحه:19-28

  tick  تاثیر سطوح متفاوت ژل رویال بر ویژگی های تولید مثلی مرغ های مولد بومی مازندران - صفحه:124-131

  tick  تاثیر سطوح مختلف چگالی‌ ذرت پرک شده (ورقه شده) بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های شیرخوار هلشتاین - صفحه:44-53

  tick  تاثیر طول فضای آخور و سطح انرژی خوراک بر رفتار تغذیه‌ای و الگوی مصرف خوراک در تلیسه‌های هلشتاین - صفحه:82-90

  tick  مقایسه برخی مدل های آماری غیرخطی در توصیف منحنی رشد مرغ های بومی مازندران - صفحه:132-138

  tick  مکان‌یابی جایگاه‌های ژنی کنترل کننده صفات وزن بدن بر روی کروموزوم یک بلدرچین ژاپنی - صفحه:172-185

  tick  پاسخ رشد و بررسی ایمنی هومورال در جوجه‌‌های گوشتی تغذیه شده با اسیدهای آلی و زئولیت پوشش داده شده با نانوذرات نقره در شرایط تنش گرمایی - صفحه:113-123
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved