>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر محدودیت کیفی خوراک و مدت زمان اعمال آن بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و خصوصیات لاشه جوجه‌‌های گوشتی  
   
نویسنده خادم ناسی فاطمه ,طاهری حمیدرضا
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1400 - دوره : 12 - شماره : 33 - صفحه:10 -18
چکیده    در تحقیق حاضر، کاهش غلظت مواد مغذی جیره و مدت زمان استفاده از آن بر عملکرد جوجه‌ گوشتی بررسی شد. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه در قالب 5 تیمار، 5 تکرار و 15 پرنده در هر تکرار از 1 تا 39 روزگی استفاده شد. در این مطالعه، منظور از جیره‌ مرسوم، جیره‌ای در سطح توصیه احتیاجات سویه جوجه گوشتی است و منظور از جیره رقیق، جیره‌ای است که از لحاظ انرژی و اسیدهای آمینه ضروری به میزان 7 درصد رقیق‌تر می‌باشد. جیره‌های آزمایشی (به ترتیب برای دوره آغازین، رشد و پایانی) در تیمارها عبارت بودند از: t1) مرسوم، مرسوم، مرسوم (شاهد(؛ t2) رقیق، رقیق، رقیق؛ t3) مرسوم، رقیق، مرسوم؛ t4) رقیق، رقیق، مرسوم وt5 ) مرسوم، مرسوم، رقیق. در کل دوره (1 تا 39 روزگی)، خوراک مصرفی روزانه (0/05>p) و افزایش وزن روزانه (0/01>p) تیمار شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود و تفاوت ضریب تبدیل خوراک بین تیمارها معنی‌داری نبود. در دوره پایانی، تیمار شاهد تلفات بالاتری نسبت به t2 و t3 داشت (0/05>p)، هرچند در کل دوره، تفاوت‌ تیمارها معنی‌دار نبود. وزن سینه در t1 و t3 بالاتر از t2، t4 و t5 بود (0/01>p). t2 و t3 دارای خاکستر استخوان بالاتری نسبت به t1 و t5 بودند (0/05>p). در کل می‌توان نتیجه‌گیری نمود استفاده از جیره مرسوم در کل دوره اگرچه باعث افزایش تلفات در دوره پایانی و کاهش خاکستر استخوان شد، اما در مجموع، عملکرد رشد بهتری را به دنبال داشته است.
کلیدواژه جوجه‌ گوشتی، جیره رقیق، جیره مرسوم، عملکرد، محدودیت کیفی
آدرس دانشگاه زنجان, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه علوم دامی, ایران
پست الکترونیکی taherihr@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved