>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای تولیدات دامی   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:30


  tick  اثر اندازه جمعیت مرجع و روش های استنباط ژنوتیپ بر صحت استنباط در جمعیت های خالص و آمیخته - صفحه:109-114

  tick  اثر توازن الکترولیتی جیره و پروبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه‌ی بلدرچین های ژاپنی در شرایط تنش حرارتی - صفحه:20-30

  tick  اثر دانه کلزا (خام و برشته) و سطوح کنسانتره جیره بر عملکرد و صفات کمی و کیفی لاشه بره‌های نر لری - صفحه:39-48

  tick  اثر سطوح مختلف سیب زمینی بر قابلیت هضم مواد مغذی، آنزیم های فیبرولتیک و فراسنجه های شکمبه ای در میش های دالاق - صفحه:49-56

  tick  اثر مکمل سازی جیره با منابع آلی و معدنی سلنیوم بر کیفیت منی منجمد یخ گشایی شده در خروس های مادر گوشتی تحت تنش اکسیداتیو با دگزامتازون - صفحه:1-10

  tick  اثر پودر میوه گیاه پنج‌انگشت بر بیان ژن Gnrh هیپوتالاموس مرغان تخمگذار - صفحه:92-100

  tick  اثرات دانه کتان اکسترود شده و اسید لینولئیک مزدوج بر عملکرد رشد گوساله های شیرخوار هلشتاین - صفحه:31-38

  tick  ارتباط چندشکلی اگزون یک ژن Kiss1 با صفت چندقلوزایی در گوسفندان نژاد سنجابی و قزل به روش Pcr-Sscp - صفحه:126-133

  tick  برآورد فراسنجه های فنوتیپی و ژنتیکی صفات کیفیت تخم در مرغان بومی آذربایجان - صفحه:115-125

  tick  بررسی تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا و کنجاله کلزا پوشش دار شده با منابع مختلف چربی - صفحه:57-65

  tick  بررسی نقش گیرنده‌های کورتیکوتروپینی بر مصرف غذا با استفاده از آگونیست گیرنده‌های M‌3 و M4 ملانوکورتینی در جوجه های گوشتی - صفحه:66-73

  tick  تاثیر اورسولیک اسید بر بیان ژن های Pax-7، Myod و میوژنین و تکثیر سلول های ماهواره ای در جوجه های بومی - صفحه:11-19

  tick  تاثیر مصرف سطوح مختلف پپتیدهای زیست فعال کنجاله پنبه دانه بر راندمان تولید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سرمی جوجه های گوشتی - صفحه:83-91

  tick  تاثیر پودر بهار نارنج بر عملکرد رشد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی - صفحه:74-82

  tick  تغییرات صحت ارزش های اصلاحی ژنومی تحت تاثیر روش های آماری برآورد اثر نشانگری، خصوصیات جمعیت و معماری ژنتیکی صفت - صفحه:101-108

  tick  مدل‌سازی معادلات ساختاری سازه‌های ژنتیکی پنهان تولیدی، تولید مثلی و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران - صفحه:134-150
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved