>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش گیرنده‌های کورتیکوتروپینی بر مصرف غذا با استفاده از آگونیست گیرنده‌های M‌3 و M4 ملانوکورتینی در جوجه های گوشتی  
   
نویسنده احمدی دشتیانی فریبا ,زنده دل مرتضی ,باباپور وهاب ,پناهی نگار
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 30 - صفحه:66 -73
چکیده    شواهد به دست آمده از پژوهش‌های حیوانی حاکی از نقش سیستم های کورتیکوتروپینی و ملانوکورتینی در مصرف خوراک دارد، اما ارتباط آنها تاکنون در پرندگان بررسی نشده است. در این پژوهش سه آزمایش با هدف بررسی گیرنده ‌های کورتیکوتروپینی بر مصرف غذا با استفاده از آگونیست گیرنده های m3 و m4 ملانوکورتینی در جوجه های تازه از تخم درآمده انجام شد (هر آزمایش شامل چهار گروه و 11 جوجه در هر گروه بود). در آزمایش اول، جوجه‌های محروم از غذا به مدت سه ساعت، تزریقات داخل بطن مغزی (icv) را به شکل زیر دریافت کردند: سالین، mtii (آگونیست گیرنده‌های mc3/mc4 (2/45، 4/9 و 9/8 پیکومول). در آزمایش دوم، سالین، mtii (9/8 پیکومول)، astressinb (آنتاگونیست گیرنده های crf1/ crf2، 30 میکروگرم) و astressinb + mtii تزریق شدند. در آزمایش سوم، جوجه ها با سالین، mtii (9/8 پیکومول)، astressin2b (آنتاگونیست گیرنده های crf2، 30 میکروگرم) و astressinb + mtii تزریق شدند. سپس مصرف تجمعی غذا تا 120 دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده، کاهش وابسته به دوز بر مصرف غذا بعد از mtii دیده شد (p<0/05). تزریق داخل بطنی مغزی mtii (9/8 پیکومول) + astressin2b موجب مهار هیپوفاژی ناشی از mtii شد (p<0/05). نتایج نشان دهنده این بود که هیپوفاژی ناشی از سیستم ملانوکورتینی از طریق گیرنده‌های crf2 کورتیکوتروپینی در جوجه های گوشتی میانجی‌گری می‌شود.
کلیدواژه جوجه‌های گوشتی، سیستم ملانوکورتینی، کورتیکوتروپینی، مصرف غذا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, دانشکده دامپزشکی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, دانشکده دامپزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved